Share
Online-Πληρωμή

Όροι χρήσης

Ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δημιούργησε τους δικτυακούς τόπους www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του, σχετικά με τα προϊόντα της επιχείρησης του σαν ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Η χρήση των www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακών τόπων www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Οι δικτυακοί τόποι www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com χρησιμοποιούνται με τη μορφή που έχουν και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλουν να:

Αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.

Επανορθώνουν για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στόν ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς. Ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο των www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

Οι δικτυακοί τόποι δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στούς www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση Ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δεν έχει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης, δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα του δικτυακών τόπων www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα των www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος των www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό τους, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης των www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com, ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δεν έχει καμία ευθύνη για:

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη

Την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών

Τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του

Την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών

Την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών

Την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες των δικτυακών τόπων www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τους δικτυακούς τόπους www.asfalisoy.gr και www.asfalisoy.com. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων. Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Ελλάδος.

Διαχείριση παραπόνων

Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης, Ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

Mε e-mail στο asfalisoy@gmail.com

Mε fax στο 2645020137

Tαχυδρομικά προς την Εξυπηρέτηση Πελατών του ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΕΙΑΣ 19, 31100, ΛΕΥΚΆΔΑ

Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Όνομα πατρός

Ημερομηνία γέννησης

Τηλέφωνο

Αριθμός συμβολαίου (ή αριθμός κυκλοφορίας σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου, αν δεν υπάρχει αριθμός συμβολαίου)

Σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Ασφαλισμένος, καλυπτόμενο μέλος, υποψήφιος πελάτης)

Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, θα σας στείλουμε γραπτή επιβεβαίωση.

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Για τη διαχείρισή του παραπόνου σας, θα λάβει κάθε σχετική πληροφορία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ . Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας, θα λάβετε την απάντησή μας.

Σε περίπτωση, που δε λάβετε απάντησή μας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αιτιολογήσουμε γραπτώς την καθυστέρησή μας. Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο που υπολογίζουμε οτι θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας, καθώς και για το πότε θα λάβετε την οριστική μας απάντηση.

Τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που υποβάλλονται συντονίζει και παρακολουθεί ο ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: asfalisoy@gmail.com

Τηλέφωνο: 2645024438

Η διαχείριση του παραπόνου σας γίνεται σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 3/08.01.2013. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην ενότητα «Προστασία Καταναλωτή» της «Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» στην ιστοσελίδα: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας στης Εταιρία ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι 1 έτος από τη στιγμή που κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά. H αναφορά σας αυτή δε διακόπτει, ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην Εταιρία δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης